Vitajte na stránke spoločnosti YADO
Dnes je 19.02.2019 | Počet prístupov: 633886
O nás Služby Zákazkova výroba Cenník Obchodné podmienky O e-shope Kontakt
 
 
Naša ponuka
  Najnovšia ponuka
 
Kategórie Výrobci
 
 
Silikónové náramky (25)
Reklamné predmety (39)
Silikónové predmety (25)
Mikiny (6)
Košele / Polokošele (4)
Tričká (3)
Pracovné odevy (12)
Šiltovky
Pláštenky do dažďa (21)
OEM produkty (na zákazku) (4)
Doplnkový sortiment
Aplikácie (10)
Masážne prístroje BREO (2)
Katalóg reklamných predmetov (1)
Oznamenie o vyhlaseni OVS (2)
Katalóg na stiahnutie (1)
Referencie / Výstavy (14)
Oznamenie o vyhlaseni VO (2)
 
Oznamenie (1)
 
Prilohy (1)
Oznamenie
Oznamenie o vyhlaseni VO   Oznamenie
 
Možnosť objednávania nie je momentálne dostupná.
Ak chcete nakupovať prihláste sa. Ak ešte nemáte vytvorené konto vytvorte si ho kliknutím sem.
 
Popis produktu:
Oznámenie o vyhlásení Prieskumu trhu o predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

podľa ustanovení poskytovatela pomoci k zákazkám s nízkou hodnotou a podľa požiadaviek poskytovateľa uvedených vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (kód výzvy KaHR-113DM-0901)


1 Identifikácia obstarávateľa

Názov spoločnosti: YADO s.r.o.
Sídlo: Pstruhárska 5, 972 51 Handlová
IČO 36 742 619
IČ DPH SK 2022339319
Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 17553/R

2 Predmet obstarávania

„zabezpečenie účasti spoločnosti YADO s.r.o. na 1 medzinárodnej výstave“
Definovanej a špecifikovanej v prílohe tohto oznámenia


Upozorňujeme predkladateľov aby predkladali zmluvu ako i prílohu vo formáte MS WORD a MS EXCEL, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia!


3 Typ zmluvy

Zmluva o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka s odkladacou podmienkou v rámci usmernení výzvy KaHR-113DM-0901

Povinné náležitosti zmluvy:
- povinnosť predkladateľa predložiť súťažný návrh i v elektronickej verzii
- Dodávateľ má povinnosť predkladať podrobný rozpočet aj v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL ako i každú zmenu tohto podrobného rozpočtu ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. /viď príloha/
- Dodávateľ sa zaväzuje strpieť prípadný výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.
- Dodávateľovi môže byť objednávateľom kalkulovaná zmluvná pokuta vo výške 0,01% za nesplnenie čo i len jednej zo zmluvných podmienok

- Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu zmeny prílohy zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o zmenu v rámci schváleného a implementovaného projektu v rámci výzvy KaHR – 113DM – 0901, v rámci opatrenia 1.1.inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách, Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce, kód výzvy KaHR-113DM-0901. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude doplnená o také podmienky, ktorých nutnosť preniesť ich do zmluvy medzi účastníkmi bude zakotvená priamo v nariadení SORO poskytujúcim NFP z fondov EÚ pre výzvu KaHR-113DM-0901.
4 Lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy a spôsob predkladania návrhov

Súťažný návrh je možné predložiť v lehote najneskôr do 13.12.2011 do 12:00 hod. a to aj v prípade doporučenej zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej pošty, ale dátum fyzického doručenia zásielky) na adresu spoločnosti

YADO s.r.o.
Pstruhárska 5,
972 51 Handlová
Slovensko

Uchádzač môže predložiť iba jeden súťažný návrh. Súťažný návrh je nevyhnutné doručiť najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale na vyššie uvedenú adresu spoločnosti ako doporučenú zásielku (potvrdením o doručení), osobne alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené celé meno (názov) uchádzača, sídlo uchádzača a nápisy „Prieskum trhu KaHR-113DM-0901“ a „NEOTVÁRAŤ - VO“ a „Kompletné zabezpečenie účasti spoločnosti YADO s.r.o. na medzinárodných výstavách“.

V prípade, že súťažný návrh nebude fyzicky doručený (nezávisle od toho, či je doručený osobne, kuriérom alebo poštou) určeným spôsobom a v lehote podávania návrhov na adresu spoločnosti, bude vrátený späť uchádzačovi neotvorený na adresu uvedenú na základnom obale, ako zásielka nedoručená!, a rovnako v prípade, že súťažný návrh bude na adresu prevádzky spoločnosti doručený poštou v poškodenom, resp. v neuzavretom základnom obale, vráti sa súťažný návrh uchádzačovi na adresu uvedenú na základnom obale, ako zásielka nedoručená!

Návrh nemožno odvolať, dopĺňať ani meniť po jeho doručení vyhlasovateľovi.

Neumožňuje sa predloženie variantných riešení.

Neumožňuje sa predloženie čiastkového súťažného návrhu na jednotlivé predmety obstarávania.

Celý návrh, tiež doklady a dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.

Rozpočet musí byť vyhotovený a predložený v tlačenej podobe ako aj elektronicky v eurách bez DPH


5 Kritériá vyhodnocovania súťažných návrhov

Predložený návrh bude možné zahrnúť do prieskumu trhu len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať uverejneným podmienkam prieskumu trhu. Pre určenie najvhodnejšieho návrhu podľa podmienok prieskumu trhu bude vyhlasovateľom menovaná osoba prostredníctvom menovacieho dekrétu osoba odborne spôsobilá v danom predmete obstarávania.

Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s tým navrhovateľom ktorý predloží najvhodnejší návrh z hľadiska splnenia požiadaviek vyhlasovateľa. Splnenie požiadaviek sa posudzuje z hľadiska nasledovných kritérií:

1. kritérium: celková cena predmetu bez DPH

Víťazom prieskumu trhu sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu hodnotu na základe parametra ceny. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

Výsledkom tohto prieskumu trhu je uzavretie zmluvy, ktorá bude uzavretá okamihom, keď prejav vôle vyhlasovateľa o prijatí návrhu dôjde navrhovateľovi. Prijatie najvhodnejšieho návrhu vyhlasovateľ uskutoční podpisom vybraného návrhu na uzavretie zmluvy a odovzdaním oznámenia o jeho prijatí navrhovateľovi, ktorý ho predložil. Oznámenie bude odovzdané navrhovateľovi najneskôr v lehote do 3 pracovných dní.


6 Lehota na vyhodnotenie súťažných návrhov na predkladanie návrhov

Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v prevádzke vyhlasovateľa dňa 13.12.2011 po 12:00 zodpovednou osobou určenou na výber najvhodnejšieho z predložených návrhov, pričom zodpovedná osoba je odborník v danom predmete obstarávania a je menovaná štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene spoločnosti.


7 Lehota a spôsob oznámenia výsledku prieskumu trhu účastníkom

Vyhlasovateľ oznámi prijatie návrhu najneskôr troch pracovných dní. V záujme právnej istoty vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže úspešnému uchádzačovi resp. úspešným uchádzačom, ako aj uchádzačom, ktorí boli neúspešní. Vyhlasovateľ prieskumu trhu oznámi výsledky prieskumu písomnou formou a doručí (osobne odovzdá) ich uchádzačom.

8 Podmienky účasti

a) Predloženie 4 rovnopisov návrhu zmluvy podpísaných osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa

b) Predloženie podrobného rozpočtu vo formáte MS Excel a v štruktúre, ktorá je uvedená v prílohe tohto prieskumu trhu

c) Predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete obstarávania - výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra uchádzača originál max. 3 mesiace starý ku dňu predloženia súťažného návrhu alebo úradne overená kópia z takéhoto originálu

d) Predloženie potvrdenia dokladujúceho, že voči uchádzačovi nie je vyhlásený konkurz, nie je začaté konkurzné ani vyrovnacie konanie, a že voči uchádzačovi nebol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu

e) Doklady uvedené v bode c) A d) môžu byť nahradené čestným prehlásením

f) Elektronické neprepisovateľné médium (CD / DVD) s elektronickými verziami návrhu zmluvy a rozpočtu vo formáte MS Excel.


9 Práva vyhlasovateľa

a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy v zmysle ustanovenia §287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

b) V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, bude návrh z prieskumu trhu vyradený,

a) V prípade, že uchádzač, ktorého návrh vyhlasovateľ vyhodnotil ako najvhodnejší z predložených návrhov, odstúpi od svojho návrhu si vyhlasovateľ vyhradzuje právo využiť pravidlo výberu ďalšieho najvhodnejšieho uchádzača v poradí,

b) V prípade, že uchádzač, ktorého návrh vyhlasovateľ vyhodnotil ako najvhodnejší z predložených návrhov zanikne, si vyhlasovateľ vyhradzuje právo využiť pravidlo výberu ďalšieho najvhodnejšieho uchádzača v poradí,

c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu,
10 Kontaktné osoby

Kontaktné osoby pre prieskum trhu:
Meno, priezvisko, titul: Ing. Martin Žitňanský
Telefón: +421 915 883 066
E-mail: martin.zabensky@yado.sk
Miesto: YADO s.r.o.
Pstruhárska 5,
972 51 Handlová


11 Prílohy

Príloha 01 – Zmluva s podrobným rozpočtom vo formáte MS ExcelV Handlovej 25.11.2011
 
Naša cena s DPH od:
? EUR
 
Ostatné informácie:
Balenie: 1
Minimálny odber: 1 (ks)
 
 
 
 
 
Prihlásenie do e-shopu
Nákupný košík
Užitočné rady
Mailing list
Meno:
Heslo:
· Založiť nové konto
· Zabudli ste heslo?
Je v tomto momente nedostupný. Ak chcete získať prístup k cenám a možnosť nakupovať musíte sa prihlásiť. Kliknite na:
· Založiť nové konto
 
· Ako sa registrovať
· Ako môžem nakupovať
· Informujeme o novinkách
Získavajte aktuálne informácie o našich nových produktoch, pripravovaných akciách.
   
O nás
|
Služby
|
Zákazkova výroba
|
Cenník
|
Obchodné podmienky
|
O e-shope
|
Kontakt
  ©2019 www.yado.sk všetky práva vyhradené
web dizaj a programovanie WEB DESIGN Studio
poháňané platformou easySHOP v2.0